CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH


Thông báo miễn giảm học phí năm học 2018-2019

Ngày đăng: 20/08/2018 09:29     Lượt xem: 485

HỌC BỔNG


Tóm tắt “HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP”

Ngày đăng: 21/05/2018 14:58     Lượt xem: 2808

BẢO HIỂM


thông báo Bảo hiểm năm học 2018-2019

Ngày đăng: 20/08/2018 09:33     Lượt xem: 287

Danh mục tra cứu mã địa chỉ Bảo hiểm Y tế

Ngày đăng: 24/07/2018 09:10     Lượt xem: 1271

Danh sách sinh viên chưa nhận thẻ BHYT

Ngày đăng: 06/04/2018 09:16     Lượt xem: 615

danh sách sinh viên đã có thẻ BHYT năm 2018

Ngày đăng: 14/03/2018 10:46     Lượt xem: 634