TIN TỨC


Kiểm tra số tài khoản- Danh sách HBKKHT- HK2, NH:2018-2019

Sinh viên kiểm tra số tài khoản nếu: chưa có, sai, không hoạt động, thì cập nhật về Email: sinhvien@tdmu.edu.vn với nội dung: Họ và tên, Mã số SV, Mã lớp, Số tài khoản, Ngân hàng, Chi nhánh và...

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HK2, 2018-2019

Qua tổng hợp đánh giá của SV và rà soát từ: Kết quả nghiên cứu khoa học (8.1), Kết quả học tập (1.1), chi bộ SV (8.3), đoàn TN, hội SV (8.4), (8.11), (8.12). Phòng CTSV điều chỉnh điểm...

THÔNG BÁO