TIN TỨC MỚI


CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH


Thông báo chế độ chính sách năm học 2018-2019

Ngày đăng: 20/08/2018 09:29     Lượt xem: 749

HỌC BỔNG


BẢO HIỂM


Danh sách sinh viên D18 được hoàn trả tiền BHYT 3 tháng.

Ngày đăng: 30/09/2018 10:27     Lượt xem: 1493

Danh sách sv năm nhất D18 được hoàn trả BHYT ( 15 tháng)

Ngày đăng: 30/09/2018 10:23     Lượt xem: 966

Danh sách Sinh viên năm nhất D18 chưa mua được thẻ BHYT

Ngày đăng: 30/09/2018 10:17     Lượt xem: 283

Danh sách sinh viên năm nhất D18 đủ điều kiện mua thẻ BHYT

Ngày đăng: 30/09/2018 10:08     Lượt xem: 248

thông báo Bảo hiểm năm học 2018-2019

Ngày đăng: 20/08/2018 09:33     Lượt xem: 604