Cẩm nang sinh viên 2017

Ngày đăng: 28/08/2017

LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA (sinh viên năm 1-tuyển sinh 2017)

Ngày đăng: 23/08/2017

Tăng mức vay đối với sinh viên (Quyết định số: 751/QĐ-TTg, ngày 30/5/2017)

Ngày đăng: 08/06/2017

QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập Cho học sinh, sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 07/04/2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về ngoại trú của học sinh, sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một hệ chính quy

Ngày đăng: 07/04/2017

QUYẾT ĐỊNH Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Ngày đăng: 07/04/2017

Học bổng khuyến khích học tập (44/2007/QĐ-BGDĐT-15-8-2007)

Ngày đăng: 07/04/2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”

Ngày đăng: 07/04/2017

QUY CHẾ Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Ngày đăng: 07/04/2017

QUY CHẾ Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành theo Quyết định số 1157 /QĐ-ĐHTDM ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 07/04/2017

Công tác sinh viên (Ban hành kèm theo Quyết định số:1109/QĐ-ĐHTDM ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một)

Ngày đăng: 07/04/2017

Quy chế công tác sinh viên ban hành năm 2016

Ngày đăng: 06/01/2017

Quyết định số 07/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điểu chính mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

Ngày đăng: 12/01/2016

Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trình độ đại học hệ chính quy (597/ĐHTDM-CTSV ngày 16/12/2015)

Ngày đăng: 17/12/2015

Hướng dẫn Vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội năm 2015-2016

Ngày đăng: 15/09/2015