Chức năng – Nhiệm vụ

Ngày đăng: 07/01/2015      Lượt xem: 17739

1.CHỨC NĂNG

Tham mưu, thưc hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về việc xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục về chính trị, tư tưởng cho sinh viên; xây dựng các quy chế, quy định và tổ chức quản lý sinh viên; tổ chức các hoạt động đa dạng nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh của nhà trường, quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác; phục vụ quyền lợi chính đáng của sinh viên; tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác sinh viên theo nhiệm vụ được giao.

2.NHIỆM VỤ

2.1.Công tác hành chính

-Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-Ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ sinh viên.

-Tổ chức Lễ khai giảng, Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

2.2.Công tác quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên

-Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp loại sinh viên cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học.

-Tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện.

-Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế, nội quy.

-Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, thi tài năng sáng tạo trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

-Tổ chức các hoạt động tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên.

-Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý sinh viên ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.3.Công tác chính trị tư tưởng

-Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” đầu khóa, đầu năm và cuối khóa theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-Triển khai công tác giáo dục chính trị – tư tưởng, đạo đức, lối sống, các chương trình công tác xã hội cho sinh viên, tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác; tổ chức đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo trường với sinh viên.

-Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường; Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị – xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên vó mội trường rèn luyện , phấn đấu

2.4.Công tác y tế, thể thao

-Thực hiện công tác y tế trường học, tổ chức khám sức khỏe đầu khóa cho sinh viên khi vào nhập học, chăm sóc, phòng chống dịch, bệnh; Triển khai công tác bảo hiểm Y tế, bảo hiểm tai nạn cho sinh viên.

-Phối hợp tổ chức thực hiện vệ sinh học đường và vệ sinh môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

-Tạo điều kiện cơ sở vật chất cho sinh viên luyện tập thể dục thể thao; tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của trường.

2.5.Thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên

-Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối vói sinh viên về học phí, học bổng, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, chương trình tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến sinh viên.

-Tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên tàn tật, khuyết tật, sinh viên diện chính sách, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

2.6.Công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

-Xây dựng kế hoạch và chủ động phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương, gia đình sinh viên đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên trên địa bàn trường đóng; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên.