Nhân sự

Ngày đăng: 07/01/2015      Lượt xem: 16212

 

1.ThS.Lê Văn Hải – Trưởng phòng – Bí thư Đoàn trường

Email: hailv@tdmu.edu.vn

Điện thoại: 0650.3837805

 

2. KS.Nguyễn Hữu Toán – Phó Trưởng phòng

Email: toannh@tdmu.edu.vn

Điện thoại: 0650.3831695

 

3.ThS.Nguyễn Kim Quyên – Chuyên viên

Email: quyenkq@tdmu.edu.vn

Điện thoại: 0650.3833580

 

4.CN.Trần Hữu Đông – Chuyên viên

Email: dongth@tdmu.edu.vn

Điện thoại: 0650.3831695

 

5.CN.Nguyễn Thị Liên – Chuyên viên

Email: liennt@tdmu.edu.vn

Điện thoại: 0650.3831695

 

6.CN.Trần Đức Hoàn – Chuyên viên

Email: hoantd@tdmu.edu.vn

Điện thoại: 0650.3833580

 

7.KS.Bùi Quang Huy – Chuyên viên-phó Chủ tịch Hội sinh viên

Email: buiquanghuy.tdmu@gmail.com

Điện thoại: 0650.3667678