TIN TỨC


Kiểm tra số tài khoản- Danh sách HBKKHT- HK2, NH:2018-2019

Sinh viên kiểm tra số tài khoản nếu: chưa có, sai, không hoạt động, thì cập nhật về Email: sinhvien@tdmu.edu.vn với nội dung: Họ và tên, Mã số SV, Mã lớp, Số tài khoản, Ngân hàng, Chi nhánh và...

THÔNG BÁO


KẾT QUẢ RÈN LUYỆN _CHÍNH THỨC, HK2 (2019-2020)

Sau đợt kiểm tra từ ngày 30/10-06/11/2020. Phòng CTSV thông báo kết quá chính thức của học kỳ 2_2019-2020. Các sinh viên SAI kết quả liên hệ phòng CTSV từ ngày 16-18/11/2020