Danh sách miễn, giảm học phí Học kỳ 2, năm học 2020-2021 (tạm xét)

Ngày đăng: 14/12/2020

Danh sách miễn, giảm học phí Học kỳ 1 năm học 2020-2021

Ngày đăng: 14/12/2020

Thông báo nhận hồ sơ chế độ chính sách năm học 2020-2021

Ngày đăng: 17/09/2020

Danh sách sinh viên xét gia hạn học phí, học kỳ 1, năm 2020-2021 (đợt 1 và đợt 2)

Ngày đăng: 03/09/2020

Phụ lục Miễn giảm học phí

Ngày đăng: 27/08/2020

Thông báo “Thời gian nộp đơn gia hạn học phí HK1 (2020-2021)”

Ngày đăng: 14/08/2020

Thông báo bổ sung Hồ sơ miễn giảm học phí Học kỳ 2 năm học 2019-2020 (đối với Sinh viên người Dân tộc thiểu số thuộc Hộ nghèo/ Hộ cận nghèo)

Ngày đăng: 15/01/2020

DSSV được miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 ( tạm xét)

Ngày đăng: 19/12/2019

DSSV được miễn, giảm học phí Học kỳ 1 năm học 2019-2020

Ngày đăng: 18/12/2019

Chính sách miễn giảm học phí ( áp dụng từ năm học 2015-2016 đến 2020-2021)

Ngày đăng: 16/07/2019

Thông báo nộp hồ sơ chế độ chính sách năm học 2019-2020

Ngày đăng: 16/07/2019

Thông báo về việc đăng ký học phần và thời gian nộp học phí học kỳ I năm học 2019-2020

Ngày đăng: 08/07/2019

Mẫu đơn Miễn giảm Học phí

Ngày đăng: 27/02/2018

Mẫu đơn dành cho SV người DTTS ở vùng đặc biệt khó khăn

Ngày đăng: 27/02/2018