DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA CẬP NHẬT ĐỊA CHỈ NGOẠI TRÚ (CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 22/04/2020)

Ngày đăng: 22/04/2020

Thông báo số 2 về việc cập nhật bổ sung địa chỉ ngoại trú năm học 2019 – 2020

Ngày đăng: 04/11/2019

Thông báo danh sách sinh viên chưa đăng ký ngoại trú năm học 2019 – 2020

Ngày đăng: 28/10/2019

Thông báo Kết quả đăng ký địa chỉ ngoại trú sinh viên năm học 2019 – 2020

Ngày đăng: 09/10/2019

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỊA CHỈ NGOẠI TRÚ NĂM HỌC 2019 – 2020

Ngày đăng: 22/08/2019

Thông báo v/v đăng ký bổ sung, điều chỉnh thông tin, địa chỉ ngoại trú

Ngày đăng: 24/09/2018

Thông báo “Đăng ký thông tin địa chỉ ngoại trú năm học 2018-2019”

Ngày đăng: 24/08/2018

Thông báo về việc bổ sung việc cập nhật thông tin ngoại trú năm học 2017 – 2018

Ngày đăng: 25/12/2017

THÔNG BÁO “Hình thức kỷ luật và đăng ký thông tin địa chỉ ngoại trú bổ sung – năm học 2017-2018

Ngày đăng: 25/09/2017

Thông báo: “Đăng ký thông tin địa chỉ ngoại trú của Sinh viên năm 1- tuyển sinh 2017”- Thời gian kết thúc 15/10/2017

Ngày đăng: 22/09/2017

Thông báo thực hiện công tác ngoại trú 2017-2018

Ngày đăng: 11/08/2017

Thông Báo “đăng ký ngoại trú bổ sung”

Ngày đăng: 05/01/2017

THÔNG BÁO NHẮC NHỞ “Đăng ký địa chỉ ngoại trú TRỰC TUYẾN năm học 2016-2017” (SV năm 2,3,4,5). Thời gian đăng ký ngoại trú theo Thông báo số 01/TB-CTSV ngày 25/7/2016 sắp hết hạn. Phòng Công tác Sinh viên đề nghị Ban cán sự lớp kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc đăng ký ngoại trú trực tuyến đối với các sinh viên chưa đăng ký hoặc đăng ký chưa đầy đủ thông tin đến hết ngày 30/09/2016.

Ngày đăng: 23/09/2016

Thông báo và Hướng dẫn về việc đăng ký ngoại trú năm học 2016-2017

Ngày đăng: 25/07/2016

Danh sách các lớp chưa hoàn thành đăng ký ngoại trú năm học 2015_2016

Ngày đăng: 04/12/2015