QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA SINH VIÊN

Ngày đăng: 29/03/2019

Thay đổi số điện thoại liên lạc phòng công tác sinh viên

Ngày đăng: 23/01/2019

Thông báo “ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY XÁC NHẬN”. Từ ngày 20/8/2018 Sv cần GXN sẽ thực hiện đăng ký ONLINE qua “cổng thông tin đào tạo”

Ngày đăng: 10/08/2018

Tăng mức vay đối với sinh viên (Quyết định số: 751/QĐ-TTg, ngày 30/5/2017)

Ngày đăng: 08/06/2017

QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập Cho học sinh, sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 07/04/2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về ngoại trú của học sinh, sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một hệ chính quy

Ngày đăng: 07/04/2017

QUYẾT ĐỊNH Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Ngày đăng: 07/04/2017

Học bổng khuyến khích học tập (44/2007/QĐ-BGDĐT-15-8-2007)

Ngày đăng: 07/04/2017

Quy chế công tác sinh viên ban hành năm 2016

Ngày đăng: 06/01/2017

Quyết định số 07/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điểu chính mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

Ngày đăng: 12/01/2016

Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trình độ đại học hệ chính quy (597/ĐHTDM-CTSV ngày 16/12/2015)

Ngày đăng: 17/12/2015

Hướng dẫn Vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội năm 2015-2016

Ngày đăng: 15/09/2015

Trợ cấp xã hội (Thông tư 53)

Ngày đăng: 13/08/2015

Trợ cấp ưu đãi (Thông tư 16)

Ngày đăng: 13/08/2015

Quyết định 157/2007/QĐ-TTg (Vay vốn ngân hàng chính sách xã hội)

Ngày đăng: 13/08/2015