Chức năng-Nhiệm vụ

Ngày đăng: 07/01/2015      Lượt xem: 624

1. Chức năng:

 – Tham mưu và giúp Hiệu trưởng triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước trong lĩnh vực chính trị tư tưởng.

– Quản lý sinh viên trong thời gian học tập tại Trường theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ:

* Công tác chính trị tư tưởng

– Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, học tập các nghị quyết của Đảng và chủ trương chính sách của Nhà nước đến cán bộ, viên chức và sinh viên.

– Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, viên chức và sinh viên; đề xuất với Đảng uỷ, Lãnh đạo trường có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp, kịp thời.

* Công tác sinh viên

– Trên cơ sở Quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo, xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành Quy định cụ thể về việc quản lý sinh viên trong Nhà trường.

– Thực hiện các chế độ, chính sách, quy chế, quy định liên quan đến sinh viên.

– Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên”.

– Theo dõi, đánh giá rèn luyện của sinh viên, đề xuất các danh hiệu thi đua khen thưởng và xử lý các vi phạm kỉ luật của sinh viên.

– Phối hợp với cơ quan chức năng và địa phương quản lý sinh viên ngoại trú

– Tổ chức các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ giữa Lãnh đạo Trường với đại diện sinh viên hàng năm; giải quyết các khiếu nại của sinh viên theo thẩm quyền.

– Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn thân thể cho sinh viên.

– Phối hợp với đơn vị có liên quan giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên; thực hiện công tác giáo dục thể chất và y tế học đường.

– Quản lý các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

– Thực hiện báo cáo định kỳ về công tác sinh viên với cấp trên.

Tin cùng chuyên mục